Актуално за Вас

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „РИЦАРЯТ В МЕН”, от 1 февруари до 15 май 2017 г.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „РИЦАРЯТ В МЕН” 

Идеята на конкурса е да провокира ученици от V до VІІІ клас
(включително) чрез рисунките си да пресъздадат рицарството – като
изграждане на личности и характери, като школа за израстване и
развитие.
Конкурсът се провежда в 3 /три/ етапа:
• УЧИЛИЩЕН
• РЕГИОНАЛЕН
• НАЦИОНАЛЕН 
 
I. УЧИЛИЩЕН ЕТАП
1. Училищният етап се провежда в периода 1 февруари-20 март 2017 г.
В него могат да вземат участие всички ученици от всички видове
училища /V-VІІІ клас/.
2. Брой рисунки: Не повече от 1 (една) рисунка на участник.
3. Всеки учител по изобразително изкуство от всяко училище на
територията на Република България, оценява рисунките и определя за
награждаване със специална грамота 10 (десет) от тях. Първите 5
(пет) от тези рисунки се класират за Регионалния етап.
4. Грамоти получават също директорът на училището и учителят по
изобразително изкуство.
5. След приключване на училищния етап се организира тържество във
всяко училище, участвало в конкурса, за връчване на изброените по-
горе грамоти.
 
II. РЕГИОНАЛЕН ЕТАП
1. Творбите от този етап се оценяват от жури, съставено от учители по
изобразително изкуство, предложени от регионалните инспекторати
по образованието в страната.
2. Класираните за Регионалния етап 5 рисунки от всяко училище
задължително са придружени от попълнен типов „Формуляр за
участие“.
3. Регионалният етап се провежда от 1 април до 18 април 2017. г.
4. Журито на Регионалния етап оценява и подбира за участие в
Националния етап рисунки, както следва:
- За области, в които има не повече от 3/три/ училища, взели участие в
конкурса – шестте най-добри рисунки.
- При участие на 4 /четири/ до 20 /двадесет/ училища от дадена област,
максималният брой на рисунките за Националния етап е 15
/петнадесет/.
- При участие на повече от 20 /двадесет/ училища от дадена област
максималният брой на рисунките е 45 /четиридесет и пет/.
5. Първите трима наградени участници на регионалния етап получават
поощрителни награди.
 
III. НАЦИОНАЛЕН ЕТАП
1. Националният етап на конкурса се провежда в периода 1-15 май-
2017 г.
2. Победителите се обявяват на 01.06.2017 г. – Денят на детето.
3. Първите петима класирали се ученици в Националния етап
получават ученическа стипендия за една учебна година, връчвана на
специалната Церемония по награждаването на 01.06.2017 г. Предвидени са
и други награди за учениците и учителите, участници в конкурса.
4. Рисунките, достигнали до Националния кръг, участват в изложба
организирана от ОРДЕНА НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ на
ЙЕРУСАЛИМ, ВЕЛИК ПРИОРАТ – БЪЛГАРИЯ.
IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ:
1. Задължителен формат на рисунките – 30/40 см.
2. Рисунките, които ще се изпращат за участие в Националния етап
задължително трябва да бъдат подлепени в паспарту. Рисунки без
паспарту не се допускат до класиране.
3. Материалът за работа е по избор, според предпочитанието на
участниците: акварел, темпера, пастели, туш, смесена техника, с
изпълнение върху бял лист, рисувателен картон или кадастрон.
4. Участието на всеки от учениците е индивидуално, групови рисунки
няма да бъдат приемани.
V. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. Участието в конкурса автоматично предоставя авторските права над
всяка рисунка на организаторите.
2. Рисунките в конкурса няма да бъдат връщани и ще бъдат използвани
за изложби, интернет страници, плакати и други публикации.
3. С явяването за получаване на награда участниците и техните
родители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде
излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото и да е
допълнително възнаграждение от страна на Организатора.
4. Условия за участие на творбите в конкурса:
- Рисунките трябва да бъдат подадени според регламента - по брой,
срок за получаване и изпълнение на творбите.
- Всяка рисунка трябва да е придружена от попълнен Формуляр за
участие, съдържащ трите имена и възрастта на участника, както и
координати (телефон, електронна поща) за контакт. Формулярът е
приложен като отделна страница в настоящия Регламент.
- Лицевата страна и гърба на рисунката не трябва да съдържат никакви
идентификационни маркери за участника - име, адрес, възраст,
училище, и др. На гърба на рисунката трябва да бъде прикрепен бял
плик, в който да е поставен попълнения Формуляр за участие. 
5. В случай, че при подаването на рисунката, кандидатът в конкурса не
използва типовата бланка на „Формуляр за участие“, а друг подходящ
придружаващ документ в свободен текст, задължително трябва да
посочи:
- Информация за автора на рисунката – трите имена, възраст, телефон,
e-mail;
- Да включи в свободния текст на документа следното: „С настоящото
декларираме своето съгласие предадената рисунка да бъде сканирана,
снимана, публикувана и използвана в различни издания за целите на
конкурса.
6. Няма да бъдат допуснати до оценяване рисунки, за които не е
получено, изричното писмено съгласие на автора (кандидата) или
рисунки, изобразяващи определена личност, организация или име на
търговска марка.
7. Организаторът на конкурса не отговаря и не може да бъде привлечен
в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил.
8. Организаторът на конкурса си запазва правото да не допусне до
участие предложения с неприлично съдържание.
9. Организаторът на Конкурса не носи отговорност, ако въпреки
надлежната проверка не установи, че участник/ци в конкурса са
изпратили рисунки, които са отпечатвани /публикувани/ в печатни
или интернет издания към момента на обявяването на конкурса и/или,
с които са участвали в други подобни конкурси. В тези случаи,
отговорността за нарушаването на Регламента на Конкурса е изцяло
за участника, който го е допуснал, като при установяване на подобно
обстоятелство след награждаването на такъв участник, Организаторът
има право да откаже да подкрепи идеята на участника, нарушил
правилата и да изиска връщане на връчената награда.
10.При използване на сюжет или композиция от популярни или
публикувани художествени произведения, участникът е задължен да
отрази това обстоятелство във формуляра за участие в Раздел
„Забележки“.
11.Организаторът на конкурса не носи отговорност за злоупотреби на
лица към трети лица с използване/попълване на техни данни и/или
рисунки.
12.Организаторът на конкурса не носи отговорност за погрешни или
непълни данни за контакт на участниците в Конкурса.
13.Рисунки, които не отговарят на условията по този Регламент няма да
участват в класирането. 

клубове и формации

те избраха нас ... а вие ?

Младежки културен център - Бургас

Ако смятате, че можем да ви помогнем в креативното и творческо развитие...

Свържете се с нас