Актуално за Вас

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА „РИЦАРСКА ПОСТЪПКА”, 15 април 2017 г.

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Конкурсът се провежда в две категории литературни творби – проза
и поезия.
2. Настоящият регламент се отнася и за двете категории.
3. В категория проза могат да участват есе и разказ.
4. Конкурсът се провежда в един кръг, като творбите се изпращат до
Канцеларията на Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим -
Велик Приорат България, съгласно условията на този регламент.
Адрес за изпращане на творбите: гр. София, 1421, ул. Богатица № 10
– Орден на рицарите тамплиери на Йерусалим.
5. Конкурсът се провежда в периода 30 октомври 2016 г.-15 април 2017
г. В него могат да вземат участие всички ученици от всички видове
училища /IX-XІ клас/.
6. Брой творби - не повече от 1 (една) във всяка категория. Един
участник може да участва и в двете категории.
7. Участието на всеки от учениците е индивидуално, групови творби
няма да бъдат приемани.
8. Оценяване на творбите – извършва се за всяка от двете категории
поотделно от жури в състав – учител по литература и двама
литератори.
9. Класиралите се на първо място в двете категории се обявяват на
01.06.2017 г. – Денят на детето.
10.Класирали се на първо място в двете категории получават
ученическа стипендия за една учебна година, връчвана на
специалната Церемония по награждаването на 01.06.2017 г.
Предвидени са и други награди за учениците и учителите, участници
в конкурса. 
3
II. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. Участието в конкурса автоматично предоставя авторските права над
всяка творба на организаторите.
2. Творбите в конкурса няма да бъдат връщани и ще бъдат използвани
за интернет страници, плакати и други публикации.
3. С явяването за получаване на награда участниците и техните
родители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде
излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото и да е
допълнително възнаграждение от страна на Организатора.
4. Условия за участие на творбите в конкурса:
- Творбите трябва да бъдат подадени според регламента - по брой и
срок за получаване.
- Всяка творба трябва да е придружена от попълнен Формуляр за
участие, съдържащ трите имена и възрастта на участника, както и
координати (телефон, електронна поща) за контакт. Формулярът е
приложен като отделна страница в настоящия Регламент.
- Творбите не трябва да съдържат никакви идентификационни
маркери за участника - име, адрес, възраст, училище, и др. Всяка
творба трябва да е придружена от бял плик, в който да е поставен
попълнения Формуляр за участие.
5. В случай, че при предаването на творбата, кандидатът в конкурса не
използва типовата бланка на „Формуляр за участие“, а друг
подходящ придружаващ документ в свободен текст, задължително
трябва да посочи:
- Информация за автора на творбата – трите имена, възраст, телефон,
e-mail;
- Да включи в свободния текст на документа следното: „С настоящото
декларираме своето съгласие предадената творба да бъде
публикувана и използвана в различни издания за целите на
конкурса“.
6. Няма да бъдат допуснати до оценяване творби, за които не е
получено, изричното писмено съгласие на автора.
7. Организаторът на конкурса не отговаря и не може да бъде привлечен
в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил.
8. Организаторът на конкурса си запазва правото да не допусне до
участие творби с неприлично съдържание. 
4
9. Организаторът на Конкурса не носи отговорност, ако въпреки
надлежната проверка не установи, че участник/ци в конкурса са
изпратили творби, които са отпечатвани /публикувани/ в печатни
или интернет издания към момента на обявяването на конкурса
и/или, с които са участвали в други подобни конкурси. В тези
случаи, отговорността за нарушаването на Регламента на Конкурса е
изцяло за участника, който го е допуснал, като при установяване на
подобно обстоятелство след награждаването на такъв участник,
Организаторът има право да откаже да подкрепи идеята на
участника, нарушил правилата и да изиска връщане на връчената
награда.
10.Организаторът на конкурса не носи отговорност за злоупотреби на
лица към трети лица с използване/попълване на техни данни.
11.Организаторът на конкурса не носи отговорност за погрешни или
непълни данни за контакт на участниците в Конкурса.
12.Творби, които не отговарят на условията по този Регламент няма да
участват в класирането.
III. Срок и адрес за изпращане на конкурсните работи:
До 24:00 на 15 април 2017 г.
на E-mail: ritsarska.postapka@gmail.com
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Формуляр за участие
2. Декларация на родител (попълва се, ако участникът е
непълнолетен)
3. Декларация на участник (попълва се от пълнолетните
участници).

клубове и формации

те избраха нас ... а вие ?

Младежки културен център - Бургас

Ако смятате, че можем да ви помогнем в креативното и творческо развитие...

Свържете се с нас