Новини

НАЙ-НОВОТО И ИНТЕРЕСНО ПОКРАЙ НАС

ДНИ НА АФРИКА В БУРГАС 2019 - 18 - 25 юни 2019 г.

ДНИ НА АФРИКА В БУРГАС 2019
18 - 25 юни, 2019
______________________________________
Фестивал на Африканската култура в Бургас
ПРЕДСТАВЯ
 
АФРИКАНСКИ ТАНЦ И ПЕРКУСИИ УЪРКШОП – 18-24 юни, Младежки културен център и КЦ Морско Казино
АФРО КОНЦЕРТ и ДРЪМ СЪРКЪЛ – 25 юни, Открита сцена Охлюва
АРТИСТИЧНА КО-ПРОДУКЦИЯ – съвместен музикален и танцов проект на артисти от Сенегал и България 
АФРО БАЗАР – във всеки от дните на фестивала, по време на танцовите и перкусионни ателиета, Афро концерт и Парти
ПЛАЖНО АФРО ПАРТИ и ДРЪМ СЪРКЪЛ – 22 юни, Бургаски Плаж
ДЕГУСТАЦИЯ НА АФРИКАНСКА ХРАНА 
 
С участието на артисти от Сенегал, Гвинея, България.
Танцова компания Damballah, Артистична трупа Lions of Africa, Sammy Kouyate, Танцова компания ДЮН, Мария Косса и др.
 
Проектът ДНИ НА АФРИКА В БУРГАС се реализира от сдружение ТАНЦ БГ с финансовата подкрепа на Община Бургас - Програма за съфинансиране на културни проекти и Програма “Мобилност” на Национален Фонд Култура и с подкрепата на Сърф магазин – Бургас https://surfshopburgas.com/ и Сдружение Global Vision Circle
 
КАК МОЖЕТЕ ДА УЧАСТВАТЕ В УЪРКШОПОВЕТЕ и ДРЪМ СЪРКЪЛ?
Участието в уъркшоповете по ПЕРКУСИИ /Джембе/ и АФРИКАНСКИ ТАНЦИ се осъществява с предварително записване на: 
studio_ dune@abv.bg  или 
тел. 0898912545, Петя Стойкова или
в нашата фейсбук група: Days of Africa in Burgas CLUB  или
на лично съобщение в събитиeто : Days of Africa in Burgas
Посещението на уъркшоповете, заедно с двата дръм съркъла, се осъществява със заплащане на символична такса за участие – 25 лв. за целия период на провеждане. Всички събрани средства ще бъдат използвани за реализацията на проекта ДНИ НА АФРИКА В БУРГАС!
 
За участие в двата ДРЪМ СЪРКЪЛА в рамките на фестивала, трябва да запазите място предварително. Местата са ограничени, съобразно броя на музикалните инструменти, които се осигуряват от организаторите. Можете да се включите в събитието и  личен перкусионен инструмент /джембе, тарамбука, конга/. За участие в Дръм Съркъл се заплаща такса /таксата се уточнява и ще бъде обявена скоро тук/.
Организаторите си запазват правото на промяна на Предварителната програма. За новини и уточнения по програмата, моля следете събитието и страницата на събитието във Фейсбук:
https://www.facebook.com/events/662525240859471/
https://www.facebook.com/Days-of-Africa-in-Burgas-862876924046839/
 
АФРИКАНСКИ ТАНЦИ И ПЕРКУСИИ
УЪРКШОП
 
18 юни, 2019 /вторник/ - Младежки културен център
17.00 – 18.00 АФРО танци ЗА ДЕЦА до 12 год.
18.00 – 19.00 ДЖЕМБЕ Уъркшоп със Sammy Kouyate /Гвинея/
19.00 – 20.30 АФРИКАНСКИ ТАНЦИ с Yama и Fatou, Танцова компания Damballah /Сенегал/
 
19 юни, 2019 /сряда / - Младежки културен център или терасата на Културен център “Морско Казино”
17.00 – 18.00 АФРО танци ЗА ДЕЦА до 12 год.
18.00 – 19.00 ДЖЕМБЕ Уъркшоп със  Sammy Kouyate /Гвинея/
19.00 – 20.30 АФРИКАНСКИ ТАНЦИ с Yama и Fatou, Танцова компания Damballah /Сенегал/
 
20 юни, 2019 /четвъртък/ - Младежки културен център или терасата на Културен център “Морско Казино”
17.00 – 18.00 АФРО танци ЗА ДЕЦА до 12 год.
18.00 – 19.00 ДЖЕМБЕ Уъркшоп със Sammy Kouyate /Гвинея/
19.00 – 20.30 АФРИКАНСКИ ТАНЦИ с Yama и Fatou, Танцова компания Damballah /Сенегал/
 
21 юни, 2019 /петък/ - Младежки културен център или терасата на Културен център “Морско Казино”
18.00 - 19.00 ДЖЕМБЕ Уъркшоп със  Sammy Kouyate /Гвинея/
 19.00 – 20.30 АФРИКАНСКИ ТАНЦИ с Yama и Fatou, Танцова компания Damballah /Сенегал/
 
22 юни, 2019 /събота/ - Младежки културен център
10.00 - 11.00 ДЖЕМБЕ Уъркшоп със  Sammy Kouyate /Гвинея/
 11.00 – 12.30 АФРИКАНСКИ ТАНЦИ с Yama и Fatou, Танцова компания Damballah /Сенегал/
И ОЩЕ: 
ОТ 20.00 Ч. - ПЛАЖНО АФРО ПАРТИ, ДРЪМ СЪРКЪЛ , АФРО БАЗАР - TR Beach Bar, в дясно от Моста, ВХОД:СВОБОДЕН
 
24 юни, 2019 /понеделник/ - Младежки културен център или терасата на Културен център “Морско Казино”
17.00 – 18.00 АФРО танци ЗА ДЕЦА до 12 год.
18.00 – 19.00 ДЖЕМБЕ Уъркшоп със  Sammy Kouyate /Гвинея/
19.00 – 20.30 АФРИКАНСКИ ТАНЦИ с Yama и Fatou, Танцова компания Damballah /Сенегал/
 
25 юни, 2019 /вторник/ - Открита сцена ОХЛЮВА
18.00 – 19.00 ДРЪМ СЪРКЪЛ
19.30 – 21.00 АФРО КОНЦЕРТ с участието на Танцова Компания DAMBALLAH, /Сенегал/, Sammy Koyate/ Гвинея /, Танцова школа “Дюн” /България, Бургас/ , Асен Хайдутов /България, Бургас/, Мария Косса /България, София/ и гости на събитието
------------------------------------------------------------------------------
DAYS OF AFRICA IN BURGAS 
Festival of African Culture in Burgas
18 – 25 June 2019
PRESENTS
AFRICAN DANCES AND PERCUSSION WORKSHOP - 18-24 June, Youth Cultural Center and Marine Casino
AFRO CONCERT and DRUM CIRCLE - 25 June, Open Snail Snail
ARTISTIC CO-PRODUCTION - joint music and dance project of artists from Senegal and Bulgaria
AFRO BAZAR - at each of the festival days, during the dance and percussion workshops
BEACH AFRO PARTY and DRUM CIRCLE - June 22, Bourgas Beach
FEAST OF AFRICAN FOOD
 
With artists from Senegal, Guinea, Bulgaria.
Damballah Dance Company, Lions of Africa, Sammy Kouyate, Dune Dance Company, Maria Kossa and others
 
DAYS OF AFRICA IN BURGAS project is realized by DANCE BG Association with the financial support of the Municipality of Burgas - Program for Co-financing of Cultural Projects and the Mobility Program of the National Culture Fund
And with the support of Surf Shop - Burgas https://surfshopburgas.com/ and Global Vision Circle Association
 
HOW CAN YOU PARTICIPATE IN WORKS AND DRUM SIRCLE? 
Participation in the PERCUSSI / JEMBE / AFRICA DANCES workshops is performed with the preliminary registration of: 
studio_dune@abv.bg  or phone 00359 898912545, Petya Stoykova 
or in our facebook group: Days of Africa in Burgas CLUB 
or of a personal message in the event: Days of Africa in Burgas 
The visit of the workshops together with the two drums is done with a symbolic participation fee - BGN 25 for the whole period of the event. All the funds collected will be used for the implementation of the project DAYS OF AFRICA IN BURGAS!
To participate in the two DRUM CIRCLES within the festival, you need to keep place in advance. Places are limited according to the number of musical instruments provided by the organizers. You can also include a personal percussion instrument / jambe, tarambuka, conga /. A fee is charged for the participation in Drum Circle, the fee will be specified and will be announced shortly here. 
Organizers reserve the right to change the Preliminary Program. For news and program clarifications, please keep an eye on the event and the event page on Facebook
https://www.facebook.com/events/662525240859471/
https://www.facebook.com/Days-of-Africa-in-Burgas-862876924046839/
 
AFRICAN DANCES AND PERCUSSIONS
WORKSHOPS AND MORE
PROGRAM
 
18 June, 2019 / Tuesday / - Youth Cultural Center
17.00 - 18.00 AFRO DANCES FOR CHILDREN up to 12 years old
18.00 - 19.00 JAMBE Workshop with Sammy Kouyate / Guinea /
19.00 - 20.30 AFRICAN DANCES with Yama and Fatou, Dance Company Damballah / Senegal /
 
19 June, 2019 / Wednesday / - Youth Cultural Center or Terrace of Cultural Center "Sea Casino"
17.00 - 18.00 AFRO DANCES FOR CHILDREN up to 12 years old
18.00 - 19.00 JAMBE Workshop with Sammy Kouyate / Guinea /
19.00 - 20.30 AFRICAN DANCES with Yama and Fatou, Dance Company Damballah / Senegal /
 
20 June, 2019 / Thursday / - Youth Cultural Center or Terrace of Cultural Center "Sea Casino"
17.00 - 18.00 AFRO DANCES FOR CHILDREN up to 12 years old
18.00 - 19.00 JAMBE Workshop with Sammy Kouyate / Guinea /
19.00 - 20.30 AFRICAN DANCES with Yama and Fatou, Dance Company Damballah / Senegal /
 
21 June, 2019 / Friday / - Outdoors, the location will be further specified
18.00- 19.00 JAMBE Workshop with Sammy Kouyate / Guinea /
 19.00 - 20.30 AFRICAN DANCES with Yama and Fatou, Dance Company Damballah / Senegal /
 
22 June, 2019 / Saturday / - Youth Cultural Center
10.00- 11.00 JAMBE Workshop with Sammy Kouyate / Guinea /
 11.00 - 12.30 AFRICAN DANCES with Yama and Fatou, Dance Company Damballah / Senegal /
AND MORE:
FROM 20.30 AM - BEACH AFRO PARTY, DRUM CIRCLE, The location will be further specified
 
24 June, 2019 / Monday / - Youth Cultural Center or Terrace of Cultural Center "Sea Casino"
17.00 - 18.00 AFRO DANCES FOR CHILDREN up to 12 years old
18.00 - 19.00 JAMBE Workshop with Sammy Kouyate / Guinea /
19.00 - 20.30 AFRICAN DANCES with Yama and Fatou, Dance Company Damballah / Senegal /
 
25 June, 2019 / Tuesday / - Opening scene WINS
18.00 - 19.00 DRUM CIRCLE
19.30 - 21.00 AFRO CONCERT with the participation of DAMBALLAH Dance Company, / Senegal /, Sammy Koyate / Guinea /, Dune Dance School / Bulgaria, Burgas /, Asen Haydoutov / Bulgaria, Burgas /, Maria Kosa / Bulgaria, Sofia of the event
 
The project DAYS OF AFRICA IN BULGARIA is made possible with the financial support of Burgas Municipality and the Programme for Co-funding cultural projects and Programme “Mobility” by the National Culture Fund.
 
With the support of SURF SHOP – BURGAS  https://surfshopburgas.com/

клубове и формации

те избраха нас ... а вие ?

Младежки културен център - Бургас

Ако смятате, че можем да ви помогнем в креативното и творческо развитие...

Свържете се с нас