Новини

НАЙ-НОВОТО И ИНТЕРЕСНО ПОКРАЙ НАС

ПРЕЗ ФЕВРУАРИ ОТНОВО МОЖЕМ ДА ГЛЕДАМЕ "МАНДАЛА"

"МАНДАЛА" - спектакъл на танцова компания ДЮН
27.02, от 19.30 ч. в НХК - Бургас
Постановка и Хореография: Петя Стойкова
Асистент: Радослав Йорданов
Музика: Асен Хайдутов , Sona Jobarteh, Нели Андреева
Сценография и костюми: Петя Петрова
С участието на: Елена Георгиева, Дорина Пунчева, Петя Стойкова, Радослав Йорданов, Рая Чакърова, Иван Кралев
Със специалното участие на Златка Стойкова и музикантите: Асен Хайдутов, Теодора Станчева, Невен Кидеров
Фотографии и видео: Красимир Марчев
Трейлър:
WWW.VIMEO.COM/239008782
"МАНДАЛА" е спектакъл за Душата отвъд Времето. В търсенето на това, че съществуваме във всички измерения и всички свои проекции едновременно.
"МАНДАЛА" е картина на времето, но без линейното му проявление.
Всички ние сме едновременно...
Дете
Мъж
Жена
Земя
Небе
и
Душа
Душа
Душа

В спектакъла са преплетени ритми, мелодия и движение от три световни култури - Африка, Индия и България.
Живото изпълнение на музиката е представено от 3 музиканти - перкусии, вокал, китара, вибрафон.
7 танцьори, на различна възраст, представят сплав от съвременен, африкански танц и театър.

Сценографията на спектакъла е живописна и представлява пясък, който се сипе от всички страни на сцената.
Спектакълът се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Община Бургас - Програма за съфинансиране на културни проекти
КОНТАКТИ:
studio_dune@abv.bg, phone: 00359 898 912545, Петя Стойкова
БИЛЕТИ - на касата на НХК
--------------------------------------------------------------------------
MANDALA
performance by DUNE dance company
Idea and Choreography: Petya Stoykova
Assistant: Radoslav Yordanov
Music: Assen Haydoutov , Sona Jobarteh , Nelly Andreeva
Stage design and costumes: Petya Petrova
With the participation of: Elena Georgieva, Dorina Puncheva, Petya Stoykova, Radoslav Yordanov, Raya Chakarova, Ivan Kralev
With the special participation of Zlatka Stoykova and the musicians: Asen Haydoutov, Teodora Stancheva, Neven Kiderov
Photography and Video: Krasimir Marchev
Trailer:
WWW.VIMEO.COM/239008782
MANDALA IS ABOUT SOUL OUT OF TIME.
ABOUT EXISTING
IN ALL DIMENSIONS
AND ALL OUR PROJECTIONS
AT SAME TIME.
MANDALA IS A PICTURE OF TIME,
WITHOUT A LINEAR SENTENCE.
WE ALL
ARE
SIMULTANEOUSLY
A CHILD
A MAN
A WOMAN
AN EARTH
A SKY
And
SOUL
SOUL
SOUL
The show has intertwined rhythms, melody and movement from three world cultures. Africa, India and Bulgaria.
The live performance of the music is represented by 3 musicians - percussion, vocal, guitar, vibraphone.
7 dancers, of different ages, present an alloy of contemporary, African dance and theater. The scenography of the show is scenic and it is a sand that spreads all over the stage.
The performance is realized with the financial support of the Ministry of Culture and the Municipality of Burgas - Program for Co-financing of Cultural Projects

клубове и формации

те избраха нас ... а вие ?

Младежки културен център - Бургас

Ако смятате, че можем да ви помогнем в креативното и творческо развитие...

Свържете се с нас